Home > Arti Psikologi > Psikologi Sosial

Psikologi Sosial

December 30, 2009

PSIKOLOGI SOSIAL


Psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial (pengalaman) / tingkah laku individu2 dalam hubungannya dengan situasi sosial.

Definisi psikologi sosial menurut para ahli:

Allport G => Psikologi sosial adalah suatu studi yang memahami dan menerangkan bagaimana pikiran, perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh jangkauan, khayalan atau kehadiran orang lain bersamanya.

Mc. Grath => Psikologi sosial merukapan pengkajian saintifik berkenaan dengan tingkah laku.

Kenneth J Gergen & Mary Gergen => Psikologi sosial didefinisikan sebagai satu disiplin ilmu yang merujuk kajian sistematik ke atas hubungan interaksi sesama manusia.

Kajian eksperimental psikologi sosial berkenaan tingkah laku manusia pertama kali dijalankan di makmal University Of Indiana pada tahun 1879 oleh Norman Triplett.

Pada awal abad ke-20 terdapat dua aliran pemikiran yang mendominasi bidang psikologi sosial. Pertalam, aliran psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud yang menumpukan perhatian pada aspek pembelajaran dan peranan rangsangan luaran ke atas tingkah laku manusia. Pada tingkat ini, psikologi sosial mulai memperlihatkan ruang lingkupnya. Kedua, aliran behaviourisme yang diketuai oleh John.B.Watson. Aliran behaviourisme menekankan pada aspek pembelajaran dan peranan rangsangan luaran ke atas tingkah laku manusia.

Advertisements
%d bloggers like this: